GIT Consult

Ochrana osobních údajů

Obecné informace o souhlasu se zpracováním osobních údajů

!!English version of the text is down below!!

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost GIT Consult Czech s.r.o., IČ: 264 21 585, sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen Společnost) bude zpracovávat vaše osobní údaje podle níže uvedených podmínek a předpisů.

Společnost prohlašuje, že zpracování vašich osobních údajů je ve shodě s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány manuálně, nebo pomocí automatizovaných systémů a budou zpracovány výlučně k níže vyjmenovaným účelům.

 

Za jakým účelem souhlas uděluji?

Společnost  bude  vaše  osobní  údaje  zpracovávat  za  jedním nebo více z těchto účelů dle povahy spolupráce:

 1. Zprostředkování zaměstnání subjektů u třetích stran, jestliže reagujete na inzerované pracovní nabídky. Toto zprostředkování zahrnuje:
  • zpracování všech relevantních údajů pro vyhodnocení vašich pracovních dovedností,
  • předání relevantních údajů klientovi dle vaší volby k posouzení vašich pracovních dovedností,
  • uchování vašich údajů v interní databázi společnosti GIT pro možnost evidence vaší osoby jako potenciálního zaměstnance u této společnosti nebo jejích klientů
  • uchování vašich údajů v interní databázi společnosti GIT pro možnost oslovení s novou pracovní nabídkou.

 

 1. Účely přímého marketingu, který obsahuje především:
  • Zasílání oznámení o vhodných pracovních nabídkách
  • Zasílání newsletterů, informací a odkazů na novinky v oblasti pracovního práva a pracovního trhu, změny v legislativě a práv zaměstnanců v ČR

 

 1. Obchodní účely (týká se nových klientů nebo účastníků školení), které obsahují především:
  • Informace nutné pro uzavírání smluv a dohod
  • Udržování kontaktu během navázané spolupráce nebo obchodní činnosti

 

Jaké kategorie osobních údajů Společnost zpracovává?

 1. kontaktní údaje:
  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Název současného zaměstnavatele
 2. údaje potřebné k posouzení vašich pracovních schopností
  • veškeré údaje zaslané v rámci reakce na naši pozici jako CV nebo jiný materiál

 

Na jak dlouho tento souhlas uděluji?

Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu stanovenou dle konkrétního účelu udělení souhlasu.

 1. Za účelem zprostředkování zaměstnání je doba zpracování údajů stanovena na 3 roky.
 2. Za účelem vedení personální a mzdové agendy pro kmenové nebo dočasně přidělené zaměstnance není doba zpracování údajů delší, než je nezbytné pro vedení personální
  a mzdové agendy
  . Za takovou dobu GIT považuje dobu trvání pracovního poměru nebo dobu, kterou mu k archivaci stanovují platné právní předpisy České republiky.
 3. Za účelem obchodních styků je doba zpracování údajů omezena a) na dobu trvání smlouvy uzavřené mezi GIT a danou právnickou nebo fyzickou osobou, b) na dobu trvání zaměstnaneckého poměru subjektu údajů v rámci smlouvy uzavřené mezi GIT a danou právnickou osobou.
 4. Za účelem marketingových aktivit je doba zpracování údajů stanovena na 1 rok.

Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou vaše osobní údaje vymazány, pokud aktivně nevyjádříte zájem o prodloužení platnosti tohoto souhlasu. 

 

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 

 Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:  

 1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat;  
 2. právo osobní údaje opravit či doplnit; 
 3. právo požadovat omezení zpracování; 
 4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; 
 5. právo požadovat přenesení údajů; 
 6. právo na přístup k osobním údajům; 
 7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; 
 8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;  
 9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních  údajů č. 2016/679. 

 

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

Váš dobrovolně udělaný souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat
a to zasláním emailové zprávy na adresu office@gitisit.cz, ve které Společnost informujete o odvolání uděleného souhlasu.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává za jiným účelem nebo na základě jiného právního základu, než souhlasu se zpracováním osobních údajů (zpracování osobních údajů je nezbytné pro vedení personální a mzdové evidence).

 

Kdo bude mít přístup k mým osobním údajům? 

K vašim osobním údajů budou mít přístup oprávnění zaměstnanci Společnosti a případně též osoby třetích stran – klienti a dodavatelé Společnosti, kteří v rámci smluvních opatření zajišťují náležitou ochranu vašich práv. Tito budou mít přístup k vašim osobních údajům pouze po nezbytně nutnou dobu a nezbytně nutném rozsahu.

 

Jakým způsobem mohu kontaktovat Společnost? 

Společnost můžete kontaktovat na emailu office@gitisit.cz, písemně nebo osobně na adrese sídla Společnosti (Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2). Zástupce Společnosti je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti, za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.


General information regarding consent to personal data processing

By giving your consent to personal data processing, you consent to the fact that the company GIT Consult Czech s.r.o., Company Number: 264 21 585, having its registered office at Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2, entered in the Commercial Register maintained at the Metropolitan Court in Prague, (hereinafter referred to as the “Company”), shall process your personal data according to the terms and conditions and regulations specified hereunder.

The Company declares that the processing of your personal data complies with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Your personal data may be processed manually or using automated systems and shall only be processed for the purposes specified below.

 

Why do I give my consent?

The Company will process your personal data for one or more purposes according to the nature of cooperation:

 1. Mediating the employment of subjects at third parties, if you respond to an advertised job offer. Such mediation involves:
  • the processing of all relevant data required to evaluate your work skills;
  • the transfer of relevant data to the client of your choice to assess your work skills;
  • storing your data in the GIT internal database for the opportunity to keep records of your person as a potential employee of this Company or its clients;
  • storing your data in the GIT internal database for the opportunity to contact you with a new job offer.

 

 1. The purposes of direct marketing, primarily involving:
  • sending notification of appropriate job offers;
  • sending newsletters, information and links to news in the sphere of labour law and the labour market, changes in legislation and in the rights of employees in the Czech Republic.

 

 1. Commercial purposes (to concern new clients or participants in training), primarily involving:
  • the information required to enter into contracts and agreements;
  • maintaining contact during cooperation established or commercial activity.

Which categories of personal data does the Company process?

 1. contact data;
 2. the data required to evaluate your work abilities.

For how long do I give my consent?

The Company will process your personal data for the period of time determined according to the specific purpose of giving consent.

 1. The period of processing data for the purpose of mediating employment is set at 3 years.
 2. The period of processing data for the purpose of managing personnel and payroll administration for regular and temporarily assigned employees is not longer than that required to manage personnel and payroll administration. GIT considers such a period to be the period of duration of an employment relationship or the period of time which the valid legal regulations of the Czech Republic provide it for archiving.
 3. The period of data processing for the purpose of commercial relationships is limited a) to the period of duration of a contract entered into by and between GIT and the concerned legal person or natural person, or b) to the period of duration of the employment relationship of the data subject in accordance with a contract entered into by and between GIT and the concerned legal person.
 4. The period of data processing for the purpose of marketing activities is set at 1 year.

 

Your personal data will be erased after the validity and effect of consent have expired, unless you actively express an interest in extending the validity of such consent.

 

What rights do I have in connection with personal data protection? 

 You primarily have the following rights in relation to your personal data:

 1. the right to withdraw your consent at any time;
 2. the right to rectify or supplement personal data;
 3. the right to demand restriction of processing;
 4. the right to lodge an objection to or complaint against processing, in certain cases;
 5. the right to request the transfer of data; 
 6. the right of access to personal data;
 7. the right to be notified of breach of security of personal data, in certain cases;
 8. the right of erasure of personal data (“the right to be forgotten), in certain cases;
 9. other rights specified in the Act on Personal Data and in General Data Protection Regulation No 2016/679.

 

How and when can I withdraw my consent to personal data processing?

You can withdraw your voluntarily given consent to personal data processing at any time, and without charge, by sending an e-mail to office@gitisit.cz, in which you notify the Company of withdrawal of the consent given.

Withdrawal of consent does not affect the processing of personal data which the controller processes for a purpose or based on a legal basis other than consent to personal data processing (personal data processing is required for the management of personnel and payroll administration).

 

Who will have access to my personal data?

The authorised employees of the Company and, where appropriate, the persons of third parties – client and suppliers of the Company – assuming they ensure the required protection of your rights within the bounds of contractual measures, shall have access to your personal data. These persons shall only have access to your personal data for the absolutely necessary length of time and to the absolutely necessary extent.

 

How can I contact the Company?

You can contact the Company by e-mail at office@gitisit.cz, in writing or in person at the registered office of the Company (Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2). A Company representative is authorised to demand that you prove your identity – this is a measure designed to prevent unauthorised persons from accessing your personal data.