Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů GIT Consult Czech s.r.o.


Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost GIT Consult Czech s.r.o., IČ: 264 21 585, sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen Společnost) bude zpracovávat vaše osobní údaje podle níže uvedených podmínek a předpisů.

Společnost prohlašuje, že zpracování vašich osobních údajů je v souladu s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (Zákon o zpracování osobních údajů).

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány manuálně, nebo pomocí automatizovaných systémů a budou zpracovány výlučně k níže vyjmenovaným účelům.

 

Za jakým účelem souhlas uděluji?

Společnost  bude  vaše  osobní  údaje  zpracovávat  za  jedním nebo více z těchto účelů dle povahy spolupráce: Zprostředkování zaměstnání subjektů u třetích stran, jestliže reagujete na inzerované pracovní nabídky. Toto zprostředkování zahrnuje:

 • zpracování všech relevantních údajů pro vyhodnocení vašich pracovních dovedností
 • předání relevantních údajů klientovi dle vaší volby k posouzení vašich pracovních dovedností
 • uchování vašich údajů v interní databázi společnosti GIT pro možnost evidence vaší osoby jako potenciálního zaměstnance u této společnosti nebo jejích klientů
 • uchování vašich údajů v interní databázi společnosti GIT pro možnost oslovení s novou pracovní nabídkou
 

Jaké kategorie osobních údajů Společnost zpracovává?

Kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • název současného zaměstnavatele
 • údaje potřebné k posouzení vašich pracovních schopností
 • veškeré údaje zaslané v rámci reakce na naši pozici jako CV nebo jiný materiál
 

Na jak dlouho tento souhlas uděluji?

Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu stanovenou dle konkrétního účelu udělení souhlasu.

Za účelem zprostředkování zaměstnání je doba zpracování údajů stanovena na 3 roky.

Za účelem vedení personální a mzdové agendy pro kmenové nebo dočasně přidělené zaměstnance není doba zpracování údajů delší, než je nezbytné pro vedení personální a mzdové agendy. Za takovou dobu GIT považuje dobu trvání pracovního poměru nebo dobu, kterou mu k archivaci stanovují platné právní předpisy České republiky.

Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou vaše osobní údaje vymazány, pokud aktivně nevyjádříte zájem o prodloužení platnosti tohoto souhlasu. 

 

 

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 

 Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:  

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • právo osobní údaje opravit či doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • právo požadovat přenesení údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních  údajů č. 2016/679
 

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

Váš dobrovolně udělaný souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat, a to zasláním emailové zprávy na adresu office@gitisit.cz, ve které Společnost informujete o odvolání uděleného souhlasu.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává za jiným účelem nebo na základě jiného právního základu, než souhlasu se zpracováním osobních údajů (zpracování osobních údajů je nezbytné pro vedení personální a mzdové evidence).

 

 

Kdo bude mít přístup k mým osobním údajům? 

K vašim osobním údajů budou mít přístup oprávnění zaměstnanci Společnosti a případně též osoby třetích stran – klienti a dodavatelé Společnosti, kteří v rámci smluvních opatření zajišťují náležitou ochranu vašich práv. Tito budou mít přístup k vašim osobních údajům pouze po nezbytně nutnou dobu a nezbytně nutném rozsahu.

 

 

Jakým způsobem mohu kontaktovat Společnost? 

Společnost GIT Consult Czech s.r.o. můžete kontaktovat na emailu office@gitisit.cz, písemně nebo osobně na adrese sídla Společnosti (Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2). Zástupce Společnosti je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti, za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.