Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů stanovuje podmínky pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy. Jedná se o možnost zaměstnance a dalších zákonem stanovených osob, oznámit bez rizika jakéhokoliv postihu protiprávní jednání, o kterém se v souvislosti s výkonem své práce dozvěděl.

Kdo může podat oznámení

Oznámení protiprávního jednání k nám můžete podat, pokud jste:

  • současný či bývalý zaměstnanec, a to jak kmenový, tak přidělený
  • uchazeč o zaměstnání, nebo o jinou obdobnou činnost
  • spolupracující osoba, tj. absolvent odborné praxe či stáže, dobrovolnický pracovník
  • osoba vykonávající činnosti pro GIT Consult Czech s.r.o.
  • fyzická nebo právnická osoba spolupracující s GIT Consult Czech s.r.o. na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnanci a členy orgánů

Oznamují se pouze protiprávní jednání, tj. ta jednání, která mají znaky trestného činu nebo přestupku (za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100.000 Kč), nebo která porušují Zákon o ochraně oznamovatelů a/nebo které porušují jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie.

Jak můžete podat oznámení

E-mailem

Oznámení je možné podat prostřednictvím e-mailové adresy whistleblowing@gitisit.cz o přijetí oznámení Vás bude Příslušná osoba informovat do sedmi dnů od jeho podání.

Osobně

Oznámení je možné podat osobně. Pokud si budete přát provést oznámení osobně, sdělte tuto informaci prosím prostřednictvím e-mailové adresy whistleblowing@gitisit.cz. Příslušná osoba Vás bude do sedmi dnů kontaktovat.

Osobní oznámení je možné podat v sídle GIT Consult Czech s.r.o. nebo i v jiném dohodnutém místě. Osobní oznámení Vám bude umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů od Vaší žádosti.

Telefonicky

Oznámení je možné podat rovněž telefonicky. Pokud si budete přát provést oznámení telefonicky, sdělte tuto informaci prosím prostřednictvím e-mailové adresy whistleblowing@gitisit.cz spolu s Vaším telefonním číslem, aby Vás příslušná osoba mohla do sedmi dnů telefonicky kontaktovat.

Příslušné osoby

Marcela Sudíková

e-mail: whistleblowing@gitisit.cz
tel.: 270 005 480

Lenka Soukupová

e-mail: whistleblowing@gitisit.cz
tel.: 270 005 480

Proces oznamování

Po odeslání oznámení, Vás do sedmi dní od jeho přijetí písemně (e-mailem) vyrozumí Příslušná osoba o jeho přijetí, ledaže výslovně zažádáte, aby Vám Příslušná osoba vyrozumění nezasílala, nebo by zasláním vyrozumění mohlo dojít k prozrazení Vaší totožnosti jiné osobě.

Bude-li Vaše oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné (např. nejedná se o protiprávní jednání, oznámení je nepravdivé, nebo nespadá pod Zákon o ochraně oznamovatelů), Příslušná osoba Vás o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí a případně Vás poučí o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Bude-li Vaše oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba učiní kroky ve smyslu § 12 odst. 5 Zákona o ochraně oznamovatelů, především navrhne nápravná opatření či opatření k předejití protiprávního stavu, případně postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci.

O výsledku šetření a o navržených opatřeních Vás bude Příslušná osoba informovat ve lhůtě 30 dnů od zaslání vyrozumění. V komplikovaných případech je možné tuto lhůtu po předchozím písemném vyrozumění prodloužit, a to maximálně dvakrát. Nejzazší termín pro vyřízení Vaší žádosti tak činí 90 dnů ode dne vyrozumění o přijetí oznámení.

Obsah oznámení

  • údaje o jménu a příjmení (oznámení nelze podat anonymně)
  • datum narození
  • jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
  • tyto údaje oznámení nemusí obsahovat, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa
  • informace o možném protiprávním jednání

Zákaz odvetných opatření

Oznamovatel ani spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné oznámení a v souvislosti s výkonem pracovní činnosti jakýmkoli odvetným opatřením. Nejsou však dotčeny možnosti oprávněného postupu GIT Consult Czech s.r.o. v případě vědomě nepravdivého oznámení.

Odvetným opatřením se pro účely Zákona o ochraně oznamovatelů rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle § 4 odstavce 2 písm. a) až h) Zákona o ochraně oznamovatelů může způsobit újmu.

Přijímání a vyřizování oznámení je nastaveno tak, aby nemohlo dojít k prozrazení Vaší totožnosti. S Vaší totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze Příslušná osoba, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.

Vnější oznamovací systém

Oznámení máte taktéž možnost podat prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému
vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

Kontakt

whistleblowing@gitisit.cz